The shoping bags, that talk about you !

Quality Handbag

Image

You want

- Short term

- Reasonable prices

- Professional ideas

- Excellent

- Uniqueness of your ad bag

- To supplement the individual aspect of your commercial site,
company or institution

..... and you have them!

Image

About Alba Group

Company's activities begin in the autumn of 2003. and then follows the basic principle of its business philosophy - close to customers' requirements for quality, modern and clean package.

Today ALBA GROUP Ltd. has already established traditions in the production of handmade, advertising and versatile, paper bags.

Image
Image

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта